Upgrade naar de nieuwe Edge-browser of gebruik Chrome, Firefox of Safari om door te gaan. De ADI Global Distribution-site zal na 12 maart 2021 Internet Explorer niet meer ondersteunen. close button
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de website ADI-GARDINER NETHERLANDS BV (“ADI”) beheert deze website http://adiglobal.nl. We zijn als bedrijf geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel met het nummer 36049263. Ons btw-nummer is NL800498732B01 en ons adres is Amperestraat 41 1446 TR Purmerend, Nederland. We zijn gevestigd op Amperestraat 41 1446 TR Purmerend, Nederland. Ons e-mailadres is: [email protected]. De Algemene voorwaarden voor de website vormen samen met onze Privacyverklaring de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. De mogelijkheid bestaat dat we de Algemene voorwaarden voor de website van tijd tot tijd aanpassen. Gebruik deze website niet als u niet met deze Algemene voorwaarden voor de website instemt. We behouden ons het recht voor om deze website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Mocht de website niet beschikbaar zijn, stellen wij ons daarvoor niet aansprakelijk. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot deze website te onderbreken, te beperken of te beëindigen. De diensten die via de ADI-website worden geleverd, zijn onder meer productinformatie, informatie over de beschikbaarheid van producten, prijzen van producten, orderstatus (u kunt de orderstatus volgen via de ADI-website nadat u zich hebt aangemeld of via e-mailberichten van de ADI-website), geschiedenis van aangeschafte producten en transacties en het orderproces. Online aankoop Alle transacties voor de verkoop van goederen via de ADI-website vallen onder de bepalingen van onze Algemene leveringsvoorwaarden die u kunt vinden via https://qa.adiglobal.nl/TermsAndConditionsPage, waarnaar hierin wordt verwezen en waarop de volgende voorwaarden een aanvulling vormen. Orderproces Uw order is een aanbod aan ons om de goederen te kopen die worden vermeld in uw order. Wanneer u een kooporder plaats om enig goed van ons te kopen, geven wij een bericht weer op de ADI-website ter bevestiging van de ontvangst van uw order. Deze e-mail ter bevestiging van de order is uitsluitend een bevestiging dat we uw order hebben ontvangen en is geen acceptatie van uw aanbod om het goed (de goederen) in de order te kopen. Beschikbaarheid Op de ADI-website vermelden we de beschikbaarheid van de meeste producten die door ons worden verkocht, maar dit geldt niet voor alle producten. Ondanks de aandacht die we hieraan besteden, kunnen er vergissingen optreden in de beschikbaarheidsinformatie. We verifiëren de beschikbaarheid van het betreffende goed bij het verwerken van uw order. Auteursrechtvermelding van ADI ADI machtigt u om documenten die door ADI op de website worden gepubliceerd, te kopiëren maar uitsluitend voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik. op voorwaarde dat voor elke door u gemaakte kopie van deze documenten de auteurs- en andere eigendomsrechtvermeldingen zullen gelden, die hierin worden vermeld. Met uitzondering van de gevallen waar dit uitdrukkelijk wordt toegestaan, mag niets in deze paragraaf worden opgevat als de overdracht van een licentie of een recht onder het auteursrecht van ADI of de houdsterondernemingen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of inhoudleveranciers van ADI. De materialen die beschikbaar zijn op de ADI-website mogen niet op enige wijze worden opgeslagen of verzonden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, via elektronische of mechanische methoden of via scannen, fotokopiëren of opnemen), zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ADI. Vrijwaring ten aanzien van handelsmerken en intellectuele eigendom Alle inhoud die onderdeel uitmaakt van deze ADI-website, zoals tekst, grafische componenten, logo's, knoppictogrammen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van ADI of haar inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale wetten inzake auteursrecht. Niets hierin mag, impliciet, door uitsluiting of anderszins, worden opgevat als de overdracht van een patent, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van ADI (of van gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ADI) of van derden. ADI (of de gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ADI) doen geen mededelingen en geven geen garanties dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op een dergelijk patent, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van ADI (of van gelieerde ondernemingen, houdsterondernemingen en dochterondernemingen van ADI) of van derden. Plaatsen van opmerkingen ADI kan mogelijk gebruik maken van blogs om u de gelegenheid te bieden opmerkingen voor ons en andere gebruikers te plaatsen. We controleren deze opmerkingen niet voordat ze worden geplaatst en we zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud. We zullen echter materiaal bewerken of verwijderen wanneer we, naar eigen goeddunken, dit nodig achten of wanneer we attent zijn gemaakt op inhoud die ongeschikt of onwettelijk is. U hoeft zich niet te registreren voordat u een opmerking kunt plaatsen op de website. Houd er rekening mee dat we niet noodzakelijk de inhoud onderschrijven die door gebruikers wordt geplaatst. Wanneer u opmerkingen maakt, verwachten we dat u afziet van: • Taalgebruik dat kan worden gezien als aanstootgevend, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, storend, inbreuk makend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, krenkend, vulgair, obsceen, pornografisch, profaan, seksueel expliciet of seksueel, raciaal, cultureel of etnisch aanstootgevend • Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals een e-mailadres, chat-naam of telefoonnummer en enige inhoud die erop is gericht om wachtwoorden, accounts of persoonlijke informatie van bronnen te verkrijgen • Advertenties of commerciële inhoud waarin producten of diensten worden aangeprezen • Junkmail, kettingbrieven en spam • Informatie waarin u zich voordoet als iemand anders (wees uzelf) • Onware, misleidende, onjuiste, frauduleuze of bedrieglijke inhoud • Informatie waardoor lokale, staats-, federale of internationale wetten worden overtreden • Virussen Toegang tot de ADI-website en beveiliging van het account U bent verantwoordelijk voor: • Het geven van ware, juiste, actuele en volledige gegevens over uw account en het onderhouden en bijwerken van deze gegevens, zodat ze actueel en volledig blijven; • Ervoor te zorgen dat iedereen die via u toegang krijgt tot de ADI-website op de hoogte is van deze Algemene voorwaarden voor de website en deze naleeft; • Geheimhouding te betrachten ten aanzien van uw onlineaccount en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of mobiele apparaat en u gaat ermee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van uw account en wachtwoord. Om toegang te krijgen tot de ADI-website of bepaalde voorzieningen die op deze website worden aangeboden, moet u mogelijk bepaalde registratiegegevens of andere gegevens opgeven. Een van de voorwaarden voor het gebruik van de ADI-website is dat alle gegevens die u opgeeft op de ADI-website, juist, actueel en volledig zijn. U gaat ermee akkoord dat alle gegevens die u hebt opgegeven om zich te registreren bij de ADI-website of anderszins, valt onder ons Privacybeleid en u stemt in met alle acties die wij ondernemen ten aanzien van uw gegevens in lijn met ons Privacybeleid. U erkent dat de ADI-website uitsluitend is bestemd voor uw zakelijk gebruik en dat u gebruikmaakt van deze diensten namens uw bedrijf en u gaat ermee akkoord geen ongeautoriseerde personen toegang te geven tot de ADI-website of onderdelen daarvan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsgegevens. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van elke andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er ook mee akkoord dat u zich afmeldt van uw account na afloop van elke sessie. U dient vooral zorgvuldig te zijn wanneer u toegang zoekt tot uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens te zien of vast te leggen. ADI zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van niet-naleving van deze paragraaf. Beperkingen Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat u: • Deze website niet mag gebruiken op een wijze die kan leiden tot de aanmoediging, aanschaf of uitvoering van een criminele activiteit of tot het promoten van bepaalde bedrijven, producten of diensten; • Geen grove, bedreigende of aanstootgevende taal mag gebruiken, met inbegrip van, zonder beperkingen, lasterlijke, racistische, seksistische, homofobe of seksueel expliciete taal of taal die discrimineert op basis van leeftijd; • Geen materiaal mag verspreiden dat illegaal is, inbreuk maakt op het auteursrecht, advertenties bevat of onfatsoenlijk of aanstootgevend is en dat u geen bestanden mag overdragen die virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma's bevatten; • De website niet mag gebruiken voor een ander doel dan uw persoonlijk gebruik; • Materiaal op de ADI-website niet mag wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, gebruiken voor openbare weergave, er licenties of sub-licenties voor geven of het op enige wijze commercieel exploiteren, met uitzondering van en in de mate tot zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden; • Geen vermelding van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht mag verwijderen dat zich in of op ADI-website bevindt; • De opmaak of frames van enig onderdeel van de webpagina´s niet mag wijzigen die deel uitmaken van de ADI-website; • Geen inhoud mag aanbieden aan de ADI-website waarin ten onrechte wordt gesteld of geïmpliceerd dat deze inhoud wordt ondersteund of onderschreven door ADI; • De ADI-website niet mag gebruiken om inbreuk te maken op de beveiliging van of om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een computer, een computernetwerk of een ander apparaat of systeem (met inbegrip van ongeautoriseerde pogingen om wachtwoorden of versleutelingscodes te ontdekken); • De ADI-website niet mag gebruiken om inbreuk te maken op lokale, staats-, nationale of internationale wetten. Algemene juridische informatie In het geval u de ADI-website te zien krijgt en reageert met informatie (met uitzondering van persoonlijke gegevens die worden behandeld onder het Internetprivacybeleid) met inbegrip van vragen, opmerkingen of suggesties ten aanzien van de inhoud van de ADI-website, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd, heeft ADI geen enkele verplichting ten aanzien van deze informatie en staat het ADI vrij om deze informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en de verspreiden zonder enige beperking. ADI mag alle ideeën, concepten, vaardigheden of technieken in deze informatie gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten waarin deze informatie is verwerkt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT KUNT U DE ADI-WEBSITE EN DE INHOUD ERIN GEBRUIKEN OP EIGEN RISICO. DE ADI-WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "VOOR ZOVER BESCHIKBAAR", ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT GEEFT NOCH ADI NOCH ENIGE PERSOON DIE GELIEERD IS AAN ADI ENIGE GARANTIE OF VERKLARING TEN AANZIEN VAN DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE ADI-WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN GEEFT NOCH ADI NOCH ENIGE PERSOON DIE GELIEERD IS AAN ADI DE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE ADI-WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN CORRECT, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN IS, DAT FOUTEN WORDEN HERSTELD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER WAAROP DEZE BESCHIKBAAR IS, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN OF DAT DE ADI-WEBSITE ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT WIJST ADI ALLE GARANTIES VAN WELK TYPE DAN OOK MET BETREKKING TOT DE ADI-WEBSITE AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PRODUCTGARANTIES STAAN BESCHREVEN IN ELKE GARANTIE DIE MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD DOOR DE PRODUCENT. ADI OF DE HOUDSTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN VAN ADI GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAAROP DE INFORMATIE VAN TOEPASSING IS, TENZIJ EEN DERGELIJKE VERKLARING OF GARANTIE UW WETTELIJK RECHT IS, DAT VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. De informatie op deze website kan mogelijk typografische onnauwkeurigheden bevatten. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht kan ADI of een van de houdsterondernemingen, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van ADI of hun werknemers, functionarissen of directeuren onder geen omstandigheden aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van een persoon of bedrijfseenheid voor enige directe, indirecte, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade op basis van het gebruik van deze website of enige andere website waarmee de ADI-website is gekoppeld of voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van programma's of informatie, zelfs als ADI of de houdsterondernemingen, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van ADI specifiek zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dit soort schade. Ongeacht het voorgaande maken we geen uitzonderingen of beperkingen ten aan zien van onze aansprakelijkheid voor bedrog of voor dood of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers of agenten. Advertenties van derden en koppelingen naar sites van derden ADI kan op de website bepaalde advertenties van of koppelingen naar derden plaatsen en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke advertenties of koppelingen of voor de producten, diensten of andere materialen or die van betrekking zijn op dergelijke advertenties, een gekoppelde site of een koppeling in een koppeling op een gekoppelde site. Onder geen omstandigheden zijn we direct of indirect aansprakelijk ten aanzien van iemand voor schades of verliezen die het gevolg zijn van of betrekking hebben op het gebruik, het herhaald gebruik of de afhankelijkheid van een advertentie die is weergegeven op de website, van de producten, diensten of andere materialen die gerelateerd zijn aan deze advertentie, van een gekoppelde site van derden of van een koppeling in een gekoppelde site. Toewijzing of Overdracht ADI kan de rechten en/of verplichtingen van ADI onder deze Algemene voorwaarden overdragen, aanbesteden of toewijzen zonder u hiervan in kennis te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U kunt uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet overdragen, aanbesteden of toewijzen. Toepasselijk recht We zullen ons best doen eventuele geschillen over deze Algemene voorwaarden voor de website minnelijk op te lossen. In het geval u een juridische procedure tegen ons wilt beginnen, moet u dit doen bij een Rechtbank Amsterdam en is Nederlands recht van toepassing.
close button